กิจกรรมเพื่อสังคม
CSR
กิจกรรมอื่นๆ
 
 
      กิจกรรม CSR (Coporate Social Responsibility)
      
      
             บริษัท ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมโครงการ CSR และก่อตั้ง CSR-EICC ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการ
       ปฏิบัติตามกฏระเบียบโดยตระหนักถึง ด้านมนุษยธรรม, จริยธรรม, การใช้แรงงาน, อาชีวอนามัยความปลอดภัย, และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
       ในการพัฒนา CSR ผ่านกระบวนการเป็นลูกโซ่เพื่อเพิ่มพูนระดับของกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
      
       - ด้านมนุษยธรรม การไม่กดขี่ บังคับข่มขู่ การให้ความเสมอภาค
      
       - ด้านจริยธรรม ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ และการดำเนินธุรกิจอย่างไม่โปร่งใส
      
       - ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตรวจสุขภาพ การซ้อมหนีไฟ
      
       - ด้านสังคม ให้ความสำคัญกับสังคมโดยรอบ ด้วยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เช่น การปลูกป่า ซ่อมแซมอาคารเรียน
      
         และสนามกีฬาให้แก่ โรงเรียนต่างๆ ที่ขาดโอกาส
      
       - ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตราฐาน
      
       - ด้านแรงงาน ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน การจ่ายค่าสวัสดิการเท่ากับหรือมากกว่าที่ กฏหมายกำหนด
      
      
      
 
กิจกรรมอุ่นไอรัก รร.บ้านคลองยาง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ปรับปรุงห้องสมุด รร.บ้านเหมืองไทร
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ปรับปรุงห้องสมุด รร.บ้านเหมืองไทร
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 
 
ปรับปรุงห้องสมุด รร.บ้านเหมืองไทร
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
จัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ รร.บ้านทุ่งละหาน
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
จัดทำหลังคาลานอเนกประสงค์ รร.วัดเนินไม้หอม
อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี